1. internetová lékárna s 500 výdejními místy v ČR
search

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ 26148579, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 74545, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese http://www.sleky.cz.

Čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://www.sleky.cz je společnost Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ 26148579, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 74545 (dále jen „prodávající“ nebo „Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.“),
Kontaktními údaji prodávajícího jsou:
adresa: Lékárna Apotek, Slánská 79, 273 41 Brandýsek
telefon: 734 269 254
email: info@sleky.cz

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „VOP“) jsou vydány v souladu s ustanoveními § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“ či „kupující“) prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách http://www.sleky.cz (dále jen „e-shop“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje tyto VOP.

1.3. Smluvní vztah zákazníka a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, nestanoví-li smlouva něco jiného.

1.4. Předmětem prodeje jsou mimo jiné léčivé přípravky, a to pouze ty registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), spolu s § 12 odst. 6 vyhl. č. 84/2008 Sb., jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Vedle léčivých přípravků jsou dále předmětem prodeje potravinové doplňky, vitamíny, kosmetické výrobky a další zboží, které je výslovně uvedeno v seznamu umístěném na internetové stránce http://www.sleky.cz a dále také v platném letáku (dále také „zboží“).

1.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále má souhlas Státního úřadu pro kontrolu léčiv se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, pro výdej léčivých přípravků zásilkový způsobem.

Čl. 2. Předsmluvní informační povinnost

2.1. Prodávající dle ustanovení § 1820 an. NOZ sděluje, že:

a) se náklady na prostředky komunikace na dálku neliší od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího)

b) požaduje úhradu za zboží buďto předem (platební kartou či bankovním příkazem k úhradě) či bezprostředně při převzetí zboží, tj. proti předání zboží zákazníkovi v místě převzetí, které si zákazník zvolil buď ze seznamu nabízených míst převzetí, jejichž adresy jsou uvedeny v aplikaci na internetové adrese www.sleky.cz nebo na zákazníkem uvedenou adresu (dále také „místo převzetí“), nejpozději však ve lhůtě stanovené pro převzetí zboží zákazníkem dle článku 4. odst. 1 VOP. Zákazník není oprávněn zadržovat platby nebo započítávat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího vzniklým z titulu dodaného zboží.

c) pokud objednávka a/nebo i jiná písemnost předané nebo zaslané zákazníkem v jakékoli formě, tj. i elektronicky, bude obsahovat jakékoli podmínky, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo nad rámec těchto VOP či jejich obsah zužují, nebo pokud zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestanou se takové podmínky či texty součástí smlouvy a nejsou závazné pro prodávajícího

d) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění

e) platné ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách, pro zákazníka jsou platné ty uvedené tam v okamžik provedení objednávky. Ceny jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH. Dalšími platbami pro zákazníka jsou náklady na dopravu zboží. Tyto se liší dle způsobu zvolené metody a poskytovatele dopravy.

f) je-li kupujícím spotřebitel, má takový spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím. Dále viz článek 6 těchto VOP.

Čl. 3 Kupní smlouva, objednávka, uzavření smlouvy a cena

3.1. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na webových stránkách provozovaných Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. tím, že si požadované zboží objedná prostřednictvím vložení zboží do e-košíku a objednávku odešle. Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn měnit požadované množství plnění, dopravu a zkontrolovat všechny údaje. Dle NOZ je smlouva uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. To znamená, že podmínkou pro uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu je také přijetí objednávky zákazníka prodávajícím. Doručení objednávky zákazníka prodávající zákazníkovi potvrdí e-mailem a to tak, že prodávající zašle zákazníkovi oznámení na e-mailovou adresu zákazníka spolu s číslem zakázky.
Za případné chyby při přenosu dat nenese Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. odpovědnost.

3.2. Aby mohl prodávající zákazníkovu objednávku přijmout a zpracovat, je nutné, aby zákazník do objednávky uvedl své jméno a příjmení či název u právnické osoby, jméno a příjmení osoby jednající za právnickou osobu, IČ, adresu, email, telefon.

3.3. Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku si v tomto případě hradí kupující sám (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.).

3.4. Jak je již uvedeno v odstavci 2.1. písm. e) těchto VOP, platné ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách, pro zákazníka jsou platné ty uvedené tam v okamžik provedení objednávky. Ceny uvedené v jakémkoliv jiném ceníku prodávajícího než na jeho internetových stránkách v sekci „sLeky“, tj. např. v katalozích, prospektech, jiných tiskovinách, v jiných sekcích internetových stránek prodávajícího, rozhlasových a televizních reklamních spotech, nejsou závazné pro dodání zboží v rámci internetové lékárny „sLeky“.

3.5. Při tvorbě objednávky prodávající apeluje na zákazníka, aby postupoval dle odkazu dole na webové stránce pod názvem „Jak u nás nakupovat“. Při dodržení tam stanoveného postupu platí, že elektronická objednávka je prodávajícímu doručena v den jejího učinění, byla-li řádně odeslána v pracovní den do 12:00 hod., v ostatních případech, tj. při odeslání objednávky v pracovní den po 12:00 hod., v sobotu, neděli a svátek, je elektronická objednávka doručena následující pracovním dnem po dni jejího učinění. Objednávka zároveň musí obsahovat povinné identifikační údaje zákazníka, specifikaci druhu a množství objednávaného zboží a určení místa převzetí zboží zákazníkem.

3.6. Služby prodávajícího jsou omezeny výlučně na území České republiky, tj. místo převzetí zboží se musí vždy nacházet na území České republiky. Pro jednu objednávku může zákazník zvolit pouze jedno místo převzetí. Případné dodání zboží do zahraničí musí být s prodávajícím řešeno individuálně.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat dodatečné telefonické či písemné potvrzení objednávky ze strany zákazníka, a to především v případě, kdy celková kupní cena za zboží v jedné objednávce činí nejméně 2.500,– Kč včetně DPH. V případě objednávky provedené zákazníkem v rozporu s postupem uvedeným shora se považuje objednávka za neuskutečněnou.

3.8. Prodávající odešle zboží k převzetí zákazníkem v místě převzetí dle řádné objednávky zákazníka do 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zboží připraveno k převzetí zákazníkem v místě převzetí nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky prodávajícím (v případě volby osobního odběru v Teta drogerii do 5 pracovních dnů). Lhůta pro dodání zboží může být přiměřeně k okolnostem prodávajícím prodloužena, jestliže prodlení bude způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými výlučně prodávajícím. Zákazník zboží převezme po zaplacení ceny zboží v místě převzetí.

3.9. V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající v dostatečném množství na skladě nebo nebude možné jej z jiných důvodů dodat včas zákazníkovi (zboží je dočasně nedostupné, nevyrábí se, z důvodu stahování výrobku apod.), oznámí prodávající zákazníkovi tuto skutečnost ve lhůtě 2 dnů ode dne přijetí objednávky zákazníka prodávajícím a objednávka se okamžikem oznámení považuje za neuskutečněnou (tj. ruší se), nedohodnou-li se prodávající a zákazník jinak.

3.10. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje povinné identifikační údaje o zákazníkovi. Prodávající je dále oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží. Dodané množství kusů může být v případě podezření zneužití nakupující kráceno na množství běžné spotřeby, o tomto kroku vyrozumí prodávající zákazníka. Prodávající si také vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího anebo v případě zjevně mylné informace podané operátorem zákaznické linky, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem. Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými prodávajícím. Prodávajícího nezavazuje ve vztahu k ceně výrobku, parametru výrobku a rozsahu odpovědnosti za vady výrobku informace podaná zjevně nesprávně operátorem zákaznické linky, kdy nesprávnost musela být obvyklému kupujícímu, tj. každé svéprávné osobě, která má rozum průměrného člověka, zřejmá vzhledem k obsahu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými prodávajícím.

3.11. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Čl. 4. Převzetí zboží, dodání zboží, platba za zboží

4.1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, zaplatí a převezme zboží osobně či zboží zaplatí a převezme jiná osoba v jeho zastoupení v místě převzetí, které si sám v souladu s těmito VOP při učinění objednávky zvolil, a to ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, který bude v informaci odeslané zákazníkovi dle následující věty uveden jako den doručení zboží do místa převzetí (drogerie Teta) resp. okamžitě na místě převzetí (při dodání na adresu určenou zákazníkem). Nezaplatí-li a nepřevezme-li zákazník zboží během této doby, smlouva zaniká. V případě, že není zákazník zastižen v místě převzetí zboží v době, kdy je zboží do místa převzetí doručeno, bude v místě převzetí uloženo po dobu uvedenou výše v tomto odstavci. Zákazník výslovně souhlasí s uložením zboží v místě převzetí. Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

4.2. Dodané zboží je označeno číselným kódem, který odpovídá číslu zakázky, které zákazník obdržel e-mailem při potvrzení doručení objednávky prodávajícím. Na každé zakázce je umístěna přelepka s údaji o zakázce – identifikační údaje zákazníka, číslo zakázky, údaje o množství a druhu dodaného zboží, cena, atd. a současně je připojen i daňový doklad s označením osoby odpovědné za výdej zboží zákazníkovi. Osobou odpovědnou za výdej zboží k odeslání zákazníkovi je výhradně osoba oprávněná k vydávání léčivých přípravků dle § 82 odst. 2 zákona o léčivech v lékárně Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. zajišťující zásilkový výdej.

4.3. V místě převzetí zboží je zákazník povinen sdělit jméno a číslo své zakázky, na základě kterého převezme po zaplacení kupní ceny zboží spolu s daňovým dokladem. Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností Geis, ČP) nebo předávajícím zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím elektronické pošty na email info@sleky.cz. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

4.4 Zaplacení kupní ceny musí být realizováno zákazníkem nejpozději při převzetí zboží v místě převzetí, a to buď předem (platební kartou na internetu, bankovním převodem na účet Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.) či osobně při převzetí (dopravci u dodávky na adresu či běžným zaplacením zboží prostřednictvím pokladny v prodejně Teta). Zákazník je povinen svým podpisem potvrdit doklad o převzetí. Převzetí zboží zákazníkem je možné až po jeho úplném zaplacení a potvrzení dokladu o převzetí.

4.5. Zákazník je oprávněn zkontrolovat si převzaté zboží uvnitř balení. V případě zjištění vad zboží je Zákazník oprávněn obrátit se výhradně na Lékárnu Apotek, na adrese Slánská 79, 273 41 Brandýsek v souladu s Reklamačním řádem. Jakékoliv stížnosti či nesrovnalosti ohledně dodaného zboží lze řešit výlučně s lékárnou sLéky na shora uvedené adrese. Je vyloučeno uplatňovat jakékoliv nároky či požadavky ohledně řádně objednaného zboží na jiném místě než u Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. na shora uvedené adrese, tj. je vyloučeno uplatňovat takové nároky či požadavky v jiných provozovnách prodávajícího či u dopravce.

4.6. Dopravné a doběrečné u zásilek přepravovaných společností

Dopravné

  • DPD je ve výši 79 Kč a při objednávce nad 1500 Kč, je dopravné zdarma
  • Česká Pošta - Balík do ruky je ve výši 79 Kč a při objednávce nad 1500 Kč, je dopravné zdarma
  • Česká Pošta - Balík na poštu je ve výši 74 Kč a při objednávce nad 1500 Kč, je dopravné zdarma
  • dodání do drogerie Teta 49 Kč, u objednávek nad 299 Kč zdarma 

Doběrečné

  • DPD je ve výši 25 Kč
  • ČP - Balík do ruky i Balík na poštu je ve výši 36 Kč

 

Při platbě bankovním převodem nebo on-line kartou a službou Gopay se doběrečné neúčtuje.

 

4.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník obdrží účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu s tím souhlasí.

Čl. 5. Záruka, vady, reklamace

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §§ 2113 a 2158 a násl. NOZ).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v těchto VOP, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5.4. Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

5.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě). Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

5.7. Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu 5.6. těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na odstranění vady opravou zboží (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5.8. Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu 5.6. těchto obchodních podmínek a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady nebo (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

5.9. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

5.10. Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email:infosleky@seznam.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Součástí těchto VOP je také Reklamační řád, kterým se bude zákazník při uplatňování reklamace řídit. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: kupující vyplní reklamační list (ke stažení ve formátu DOCX nebo PDF) spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu prodávajícího (Lékárna Apotek, Slánská 79, 273 41 Brandýsek) běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně či na odběrovém místě drogerie Teta, kam si nechal balíček zaslat. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.11. Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 11:00 do 14:00); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které ji byly oznámeny dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

5.12. Prodávající informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

5.13. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Čl. 6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Zákazník, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen nejpozději do 14 dnů od zaslání odstoupení (nejlépe však současně s ním) zaslat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel.

6.3. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ (např. náklady na dopravu).

6.4. Zákazník může při odstoupení od smlouvy užít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (ke stažení ve formátu DOCX nebo PDF) a odeslat jej na email info@sleky.cz či na adresu Lékárna Apotek, Slánská 79, 273 41 Brandýsek.

6.5. Zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží. Vrácené zboží tedy nesmí být zasláno na dobírku.

6.6. Zákazník bere na vědomí, že právo odstoupit od Smlouvy nelze uplatnit z důvodů uvedených v § 1837 NOZ. Mimo jiné tak nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání zákazníka; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné jej vrátit.

6.7. Jakmile prodávající obdrží písemné odstoupení od smlouvy od kupujícího (ať už zaslané emailem, či poštou), potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu přijetí takového odstoupení a dále prodávající kontaktuje prodávajícího o dalším postupu.

6.8. Dle § 1832 NOZ, odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě registrovaných léčivých přípravků jsou kupujícímu vráceny i peněžní prostředky prokazatelně účelně vynaložené na přepravu těchto přípravků zpět prodávajícímu.

6.9. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tímto nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.10. Prodávající však není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.11. Kupující odpovídá dle § 1833 NOZ prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Platí tedy, že bude-li zboží vráceno poškozené, nekompletní apod., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Výši této škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.12. Kupující bere na vědomí, že v případě, že se rozhodne odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, ke kterému prodávající poskytnul dárek, je kupující povinen s vrácením zboží vrátit i tento dárek. V opačném případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení.

Čl. 7. Ochrana osobních údajů

7.1. Zákazník souhlasí s tím, aby Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávala prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a to zejména formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení/obchodní firma, adresa, e-mail, telefonní číslo. Zákazník prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu případnou změnu v jeho osobních údajích.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje budou výše uvedeným automatizovaným způsobem zpracovány prostřednictvím zpracovatele Actum, s.r.o., se sídlem Vršovická 817/5, 101 00 Praha 10, IČ: 25090607. Tyto údaje budou prodávajícím použity v souladu s platnou legislativou za účelem plnění předmětu Smlouvy a za účelem uzavírání dalších Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. a zákazníkem a nebudou Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. ani zpracovatelem zpřístupněny dalším osobám. Tento souhlas je udělen na dobu 5 let ode dne uzavření každé Smlouvy; po uplynutí této doby souhlas zaniká vyjma případu, kdy zákazník před datem takovéhoto zániku souhlasu doručí písemné odvolání souhlasu do sídla Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.; v takovém případě Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. nebude dále osobní údaje zákazníka zpracovávat. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, přičemž zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření Smlouvy. Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. bez zbytečného odkladu sdělí zákazníkovi informace o zpracování osobních údajů tohoto zákazníka na základě jeho žádosti a úhrady přiměřených nákladů s tím spojených. V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, například provedla opravu osobního údaje.

Čl. 8. Závěrečná ustanovení

8.1. V případě, že by kterékoliv ustanovení Smlouvy či těchto VOP bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo by se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy a VOP. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

8.2. V případě jakýchkoli sporů mezi prodávajícím a zákazníkem se uplatní právní řád České republiky. Všechny spory, které vzniknou ze smlouvy nebo těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, je smluvními stranami dohodnuto, že se tento vztah řídí českým právem a všechny spory budou řešeny českými soudy.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změny právních předpisů nebo jiných okolností. VOP platí ve znění uvedením na internetové stránce www.sleky.cz v den odeslání elektronické objednávky ze strany kupujícího, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

8.4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce.

8.5. Smlouva bude prodávajícím archivována.

8.6. Tyto VOP Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 26.10.2018.

Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.


Doprava zdarma na sLéky.cz