search
1. internetová lékárna s 500 výdejními místy v ČR

Reklamační řád

Reklamační řád pro internetovou lékárnu

Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) prodávajícího Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ 261 48 579, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74545.

Prodávající věnuje Zpracování objednávek zákazníka maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje technologický proces. I přes snahu prodávajícího může dojít k tomu, že zákazník nebude oprávněně zcela spokojen s vyřízením zakázky. Pro tyto případy platí tento Reklamační řád. V případě dodání zboží s vadami, které nebyly zjevné při převzetí zboží zákazníkem, má zákazník nárok uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, lhůta viz text dále, a to výhradně u lékárny sLéky na adrese lékárna sLéky, Koněvova 2596/211, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Způsob uplatnění reklamace je taktéž uveden ve VOP v článku 5.10, kde je napsáno, že zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu buďto písemně (dopis, email: info@sleky.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup. Kupující přiloží reklamační list (ke stažení v DOCX nebo PDF) spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu prodávajícího (Lékárna sLéky, Koněvova 2596/211, 130 00 Praha 3 – Žižkov) běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

I. Rozpor s kupní smlouvou


  • V případě, že je zboží dodáno v rozporu s kupní smlouvou, má zákazník právo na výměnu věci nebo opravu; není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo, je-li takový zákazník spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.
  • Zákazník je povinen uplatnit nárok pro rozpor s kupní smlouvou bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 6 dnů ode dne převzetí zboží.
  • Zboží je dodáno v rozporu s kupní smlouvou zejména tehdy, má-li vady a dále nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

K reklamaci je nutno zaslat zboží, potvrzení o převzetí zboží, kopii dokladu o zaplacení, a dále je nutno uvést číslo zakázky, označení vadného zboží, reklamované množství a popis vady a určení způsobu vyřízení reklamace dle bodu 1. výše.

II. Reklamace v případě záručních vad

Práva z vadného plnění se od 1.1.2014 řídí novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., a to především § 2165 an.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za vady věcí, které se rychle kazí nebo za vady věcí použitých. K reklamaci je nutno zaslat reklamované zboží, potvrzení o převzetí zboží, kopii dokladu o zaplacení, a dále je nutno uvést číslo zakázky, označení vadného zboží, reklamované množství a popis vady a určení způsobu vyřízení reklamace dle bodu 2. níže.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

III. Urgence nedodaných zakázek

Lékárně Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. je nutno sdělit tyto údaje o zakázce:

  • číslo zakázky obdržené v potvrzení prodávajícího
  • druh a množství objednaného zboží
  • datum odeslání objednávky Zákazníkem.

IV. Závěrečná ustanovení

Reklamaci nelze uznat u zboží:

  • jehož záruční lhůta již uplynula před uplatněním reklamace,
  • již spotřebovaného,
  • nevhodně skladovaného.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2016

Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.


Doprava zdarma na sLéky.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info