1. internetová lékárna s 500 výdejními místy v ČR
search

Reklamační řád

Reklamační řád pro internetovou lékárnu

Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) prodávajícího Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ 26148579, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74545.

Prodávající věnuje Zpracování objednávek zákazníka maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje technologický proces. I přes snahu prodávajícího může dojít k tomu, že zákazník nebude oprávněně zcela spokojen s vyřízením zakázky. Pro tyto případy platí tento Reklamační řád. V případě dodání zboží s vadami, které nebyly zjevné při převzetí zboží zákazníkem, má zákazník nárok uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, lhůta viz text dále, a to výhradně u lékárny Apotek na adrese lékárna Apotek, Slánská 79, 273 41 Brandýsek.
Způsob uplatnění reklamace je taktéž uveden ve VOP v článku 5.10, kde je napsáno, že zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu buďto písemně (dopis, email: info@sleky.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup. Kupující přiloží reklamační list (ke stažení v DOCX nebo PDF) spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu prodávajícího (Lékárna Apotek, Slánská 79, 273 41 Brandýsek) běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

I. Rozpor s kupní smlouvou

 

  • V případě, že je zboží dodáno v rozporu s kupní smlouvou, má zákazník právo na výměnu věci nebo opravu; není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo, je-li takový zákazník spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.
  • Zákazník je povinen uplatnit nárok pro rozpor s kupní smlouvou bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 6 dnů ode dne převzetí zboží.
  • Zboží je dodáno v rozporu s kupní smlouvou zejména tehdy, má-li vady a dále nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 

K reklamaci je nutno zaslat zboží, potvrzení o převzetí zboží, kopii dokladu o zaplacení, a dále je nutno uvést číslo zakázky, označení vadného zboží, reklamované množství a popis vady a určení způsobu vyřízení reklamace dle bodu 1. výše.

 

II. Reklamace v případě záručních vad

Práva z vadného plnění se od 1.1.2014 řídí novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., a to především § 2165 an.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za vady věcí, které se rychle kazí nebo za vady věcí použitých. K reklamaci je nutno zaslat reklamované zboží, potvrzení o převzetí zboží, kopii dokladu o zaplacení, a dále je nutno uvést číslo zakázky, označení vadného zboží, reklamované množství a popis vady a určení způsobu vyřízení reklamace dle bodu 2. níže.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

III. Urgence nedodaných zakázek

Lékárně Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. je nutno sdělit tyto údaje o zakázce:

  • číslo zakázky obdržené v potvrzení prodávajícího
  • druh a množství objednaného zboží
  • datum odeslání objednávky Zákazníkem.

IV. Závěrečná ustanovení

Reklamaci nelze uznat u zboží:

  • jehož záruční lhůta již uplynula před uplatněním reklamace,
  • již spotřebovaného,
  • nevhodně skladovaného.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 26.10.2018

 

Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.


Doprava zdarma na sLéky.cz